за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най


Warning: Creating default object from empty value in /home/kvovikas/public_html/napenalki.com/components/com_k2/models/item.php on line 274

Популизъм

Петък, 19 Февруари 2010 19:26 от Ангел Шеев - Шею

Гáлям да хóдям по баúресу, по мýтькисе селцá и зúме и ляте. Пък то си е каматьнинó, то си е техньó. Тóрниш нахкъдé Горна Арда. Пóдзимъшно вряме. Кáматно, шяренко, да ти са напôльни óко. Пък и от няк,ва година чак до Димитровдень- топло. Ни дýйнува, ни вяйнова. Ех, не е като аднó вряме. И люде по- малко щúш срьóшна и хайвáнкове- тýв- тáм, ала то и в айс,ва си има хýбавоно. Ако трóси чиляк да му сá дýша разпýсне, да му сá óко напóльни- има го. Тýв- тáм щúш вúдя окосена ливада, градина наýгарена, та пролéтька да са льóсно посеé и трява да нéма. И хайвáнкове Гóсподьови са мярноват.

И заек щúш скитáса да изрúпне от няк,ва фóйна, и катерица сá щé дрáпна на борúка и éла. Сóрна шá дúгне глáва и шá срúпне въз няк,ва тарлó.

И ако срьóшниш чиляк, тó ще дá е стар, акъльлúя и окýтен лáф шá ти продýма. Та срьóшнах мúжу Асáнь и сá хóшкахме. Пък те са людéсе вéйке свикнали с туристи да са разхóдат по баúресу. И хотелчета и кóщи за туристи са накалабълиха за последнисе двайсетина години. И пътеки туристически са направиха, и кáксо е модерно айс,га- “барбекюта.”

От айсáя дума тóрна мохабéтя,” популизъм.” То по вестници, по телевизия и радио... И да речéш, че напрéж я имя- не! Скóрошна е, има- нéма 20 годишна. Ама с,ва политицисе кат,га аднá майка ги е раждала...Та подýмахме за с,вá- н,вá... Разказа ми старецът за аднó вряме, “ага беха на власт команистесе.”

-“Викам си я, чú айс,вá “популизъм” шá да е лъжô, ама óти сú мý нú викат кáкно си е... Ам гу въртьôт. Чú то и аднó вряме лóжеха. Да ти кажа, ни пóвня кутрá година беше, по избори... То какви ти избори... То имя адúн кандидатин за кмет и ти ша избираш...Турцесе викат “истéр истемéс.” Щеш, ни шеш- айнóя ша ти е кмет!.. Та дошьóл адин кандидат за кмет- общински от Смолян и ша има събрание в учúлищено. Сбрáли сá сá люде лю бая и изправи сá то отпрéж и дýма- мáзно, мáзно...Айс,вá шá стане, айн,вá ша стóрим. Пóтяс ша асфалтираме. Здравна служба ша откриеме...

Мóят бубáйко, рахметлú, сьóднал най- отпрéж и питат “има ли въпроси?” Врють мъльчôт, пък тó вдúга рóка.

“- Кажи дядо.”

- С,га, úщам да пóпитам, óти с,вá кандидáтесе сáмо агá има избори дохóдате по селáса? Приз дрýго вряме никакви вá нéма. С,вá шá сá стóри, н,вá шá сá стóри и...нúкакво. Пак за дрýгян мандат, за дрýгян кмет...

Отговаря му кандидáтън:

- Не сте ме канили, дядо!

Пък бубáйко са обрáща назáть, оглява людéне и вика:

- Чú тó не знáям и с,га буднó дá тá е кáнило!...

Стáна бая напéчено, óти бубáйко нарáми тояжката и си тóрна. Тó сú бé адóсан на комунúстесе още от читúриси и четвърта година. Имóтете му останаха в гръцко. Пó сéтне ни щяше в ТКЗС да влиза. Зьóха му крава и мýле.Все си викаше, че “с,вá ТКЗС- со шá припóди людéсе.” Чи “нéма как земьóса да е без сайбúя. И бая години минóха, и принудиха го най- сетне в ТКЗС да влезé.

В село имя бик. И нема как, наложи са бубáйкому крáвана да са заплодява. Пък гледáчън на бикóн- комуняга. Хем прост като фасýль, хем наперен кат¸га не е гледач на бик да му рúне гюбрьóна, ам професор. Върви бóбу с крáвана разгóнена, носи петь лева… Пък айнóя аратлúк са курундúсва и му вика:

- На бикóс му е крив чилéна! На айсакúва касý тéбе, дéсу нарóднаса власт не захáйват, крáвине хмú сá брактúсват!...Тогава бубáйко вдига дряновица и го “опáсва” яко през гъзóн и през гърбóн и… в милúцияна. Аднó вряме на полицияса викаха милиция. Ала айс¸га полúцияса не млáти, не бахтé, пък милúцияна ти обяльваше гъзó!... Бахтáха го лю бая…

Минóха са години, бубáйко са куртулúса и мá остави я да тьóглям. От рáпта на рáпта. Характеристика- лоша. И децáна потьóглиха заради дяда хми.

Нéма как да гу зáбуря свá комунúскосу. Бая годинки навъртях и айс¸га ми отсúца акълъс как сá нá “въртяли.” Айс¸га на млого от старисе комуняги хми не удúсва айсóй да са дýма, ала úщам да кажа на вас по- млáдисе. Все е имяло люде всякакви, ала айсакóв будалалóк не е имáло. И с ТКЗС таса, с чьоркви и джамии. Да фирят людесе, да крадот и ложат. И от куманúстесе имя люде не лоши, люде дéто го мислеха за хубаво и тям е простéно! Ала имя михлюзе, дето кóкалете хми нищóт изгнú. Пък има и живи айс¸га дето ша трява да ги сóди Аллах или Господь- тó е аднó! Нéма кой друг да ги усóди!...

1 коментар

  • Ангел Шеев - Шею Неделя, 21 Февруари 2010 08:38 публикуван от Ангел Шеев - Шею

    Прочетох в моя любим вестник една много точна препоръка уж дадена от Чехов: "Добрият разказ трябва да бъде къс- лошият-още по- къс!!! Ха, ха, ха,!

    Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Добавете коментар