за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Лява пчела

Неделя, 01 Ноември 2009 11:02 от Ангел Шеев - Шею

Ни знам óти на чиляк дето нито са води, нито са кара, нито самó върви, в наше село му викат”лява пчéла.” За ляво-да, ама óти пчéла? Пчéлана е от врють хайвáнковете е най- работлива, подредена до нéма и къдé. Ама айнóй са е дýмало от край вряме…

Пък „ляви пчéли” и в наше село и другаде, са нахóдат. Хéле има аднó женúще- Господь да чýва. Стайкя са звé. За нищо гу нимóжиш къндардúса. Каквото е тó реклó- айн вá е. От всичко са сята- на всичко са бóрка. Политика, сôд, прокуратура, избори, чôрква; каквото ти дойде на акъла- то от всичко са сята. Нищо не може без нéга да стане, или ако нящо стане, то ша нахóда маханó сúгур додé е живо. Ако може буднó да адóса, кат га му са яце напрáвя; ако може буднú да скара- пак. И смях нема в нéга, и рядчиш агá сá засмеé, то или будняму са кривú и кат га ни са смеé, ам сá зôби. Ако тóрниш няйде и срьóшниш нéга- зян ша та нáйде…

Дýмахме аднóж със стрúка Бéча от наш на махалô и стана лаф за Стайкя. Пък стрико Бечо- акъллúя чиляк, стар и припатил вика:

- Слушай, чóджум, млого са хубавите люде на диньóса, ала Господь го е айсóй подредил, чи да има урсýзя и ляви пчéли, та и хýбавосо и тó да си има карáр…И друго ша ти кажа, стрúкуф: Агá беше умрял наш Маноль- млад и зелен; мýтьки деца оставил. Сбрáли сá сá жéни от махалóна и барáбар с майка му и сéстрине му рюкат и са припяват. Хéле влязах я, дигнах рóка и ги скáстрих:

- Жени, мóлькните! Какво мяса свá? Врютем е бáлно, ама вие оревáхте орталъка!... Аднó ша ви рéка: Нéма по- бáлно, агá тá рано зéмя захáпе! Ала и в бáлносо трява да има карáр!...

Добавете коментар