за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Учени будали

Сряда, 04 Ноември 2009 17:50 от Ангел Шеев - Шею

Още от аднó вряме си пóвня старите люде, за някъв дéно е учил млóго,”пък гу нéма в кóрпа вóрзан,”викаха “учена будалó.” Ама я съм бил дяте и са съм не сятал за какóв чиляк стáнва лáф. Айс’га, агá понарáснах, нахитрях и приз главóса ми минó каквó ли не, ми”отсяче акълъс.”Хеле пък от двайсетина години са бая понароúха “учени будали...”
Напрéж и в нáшено село и по други села- война, глад, купон и всякакво- са са кýти-ли и учúли дóкторе, профéсоре и каквú лú нé. Стана учéнесо с млóго парó и яла тогáв да видиш.Изнесени обучения, частни университете, задочно, дистанционно…
Я ви право дýмам, пък вие са нимóйте криво сята! Трява да са учú, óти живóтяс напрéж върви! Хéле има занаяте, дето цáл живóть трява да са учú.Доктор, учител и други и по-други...
Ала думата ми е за купени дипломи, учéне само и само да зьомиш няква диплома, пък да ти е нé нáсърце. И другосо... Дипломи и квалификации зьомени с пари, с брáв, с распужилóк!...
Адин ми разпрáвяше как кандидатстудентка за българска филология викала:”Тоя Славейков- веднъж му викат Петко, веднъж- Пенчо!...”
Пък в политикаса! Господь да чýва!...Споминам Серафим...Серафиме,Серафиме, и твойто закóрпено пáлто. Ама кой да сьодне да прочете Йовков?...
Или за Ботевия патриот” Дето “душа дава за наука, за свобóда, но не свойта душа, братя, а душата на народа...”
И мойта баба, пък и други стари люде влагаха малко по-друг смисъл в “учена буда-лó,”ама то си беше много по-различно от”учен чиляк.”
За десет- петнайсет години учен чиляк можеш да станиш, а за много по-малко, буднóж за сахáть- два, мóжиш да стáниш” учена будалó...”
Диплома за човещина и добрина нема. Ама и то са учú. От аднá до седем години и по- сетне са зима “бакълавърска” и “магистърска” степен. И най- важното е, че е без пари. Айс’га са яце парúсе намясиха и “учени будали”-под пóть и над пóть.Навсякъде...
Зат’ва ви казвам, че е хубаво да са обрáщаме от вряме навряме назáть. Нах сиромашията и вековния глад за истинска наука и свобода.И да трóсим по- чóстиш айт’ва дéто са с пари не купóва...
Има го! Айс’га е по- малко! И съм сигурен, че нема нáцало да са крáти!...
А. Шеев-Шею

Още от тази категория: « Есен Дльоги гаще »

Добавете коментар