за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

Ангел Шеев - Шею

Ангел Шеев - Шею

Наголемя деньос. По-топло става.
Тув-там снежок са още бялка.
Във махалона ягънце приблява,
насрьощо чуе се тътрàлка.

Пак забуряват дертьове людéсе,
разтóрнуват са като мравки.
Снегон напольнил с вода e дерéсе
и с кал барýги и канавки.

Уеб сайт: http://www.napenalki.com

Балнóваш, мáйци, виж чехрьóта,
крива ти е, видям я диньóта.
Кутрá мома та докундúса?
Какво ти тóлкув не бендúса?

Кóща имаш – нова оградéна.
Юничка купи йóдра, заплодéна.
На рап’та ходиш утирно с колáна
и я съм с тебе-гóтова кальмáна.

Кое е грях, се питам аз? Не мога да си отговоря.
Не искам и с дядо поп в кафенето аз да споря.
И лутам се в тоз живот ту праведен, ту грешен,
и лутам се в тоз живот ту вчерашен, ту днешен.

Един ми вика грях било да пожелаеш нещо младо,
а на всяка крачка мераклии от юноши до дядо.
Друг ми вика: грях било, ако човек през пост не пости,
а го гледам как през пост нагъва мръвки с гости.

Кáматна есен с шарен миндúль
и закýтлена с кôрпа áлена.
Пристúпа със сърма терлúци;
момá от пролéтька гáлена.

На Перелик бяли пáзухи.
Родопа- с момúнско гиздúло.
Баúрчек са пак разпýшва;
Арда е тьонка снáга извúла.

Предизборно вряме. Фáти и мраз.
По селáса ходят жухáн кандидáте.
Чи яце ли е блáга пýстаса влáст,
от години не мога край да му фáтя.

Телевúзорън гльôдам. Как са адôт.
Вядат са буднôж като кучета диви.
Минóт са избори- пак си крадóт
и пак си измúцат ризи кирливи.

Има няколко начина за опазване и съхраняване на родовата памет. Един от тях е говорът, диалектът. Знаем, че родопския диалект е много разнообразен в различните краища и населени места в Родопа планина.

Но какво е диалектът за всички нас - хората от различните поколения родопчани? За по-старите поколения това е част от техния бит, техните мисли, чувства, техните песни. За по-младите поколения или по-точно за една част от тях, диалектът е нещо, което те поставя в категорията "селянин". Да, "селянин" в оня просташки смисъл на тази дума.

В една далечна пролет се завръщам
със дъхави треви, синчец, иглика.
Живот и младост в селските ни къщи-
вечери като вълшебни приказки.

Със радост детска шумно, неуморно,
огласяхме със вик и смях простора.
Животинки кротко във оборите
посрещаха ни със очи на хора.

Луната между орехови клони
игрите осветяваше ни в мрака.
И често карахме се "кой да гони."
Майките до късно все ни чакаха.

Извôрвям пульôчка въз "Вятрово бóрце"
и мартенско слóнце сá от нéбо надзúра.
Пóльнят са ôчи и отпýска са сôрце,
живóть сá навдúга по търлú и баúря.

Ланскóта гюбрúца е вейке угнúла.
Люде, хайвáне буднóж щúш скитáса.
Тревúца загрята е зéмя пробúла;
тýф- тáм овчúци сá рядчиш запáсват.

Кълвáчън почуква чуредясала êла,
мрáвчици шяват в мравúльник разсóнен.
Гльôдаш прифóрка събýдена пчéла
и паяк на фóйна е мрежа упьóнал.

(изповед на една отколешна блондинка)

Рекóт за няк'ва кáматна момúнка,

чú е проста, óти е блондинка.

Какво да рéкам я за наша Рада?

Момúнка кáматна и млада.

Каквото да зафáти, го разпрáвя,

двáж сá жéни тá и сá остáвя.

По две-три мóски Рада разиграва-

хич за нищо хú сá нú додява.

Шофьорски курсове напрéж зафáти

и инстрýкторън хú сú опáти.

Полáна крóпа, крóпа лю опúна-

за мýличко да бутне леля Шина.

Минó са пролет, лято
пак иде мрáз и сняг.
И на меснéть избраха
чиляк сербéз и як.

Дано да не тъптéме
яце сняг длибóк,
чи пак нá нú остáвя
пýсти фукарълóк.

Още по търлúсе
мечки трôсят мед.
Ахмéдь му ни удúса
да има "правов ред."

То нéга го не плаши
ни Аллах, ни Бог.
Пък нас нá нú остáвя
пýсти фукарълóк.

Как ша правим европеец
и циганин ку е крадлúв.
Дай Боже да нú стане
като кáмень и Сизúф!

Съмне ли, песен дивна се чува. Мръкне ли, пак някой пее. Всичко се спира, замира, на песен да се порадва. А Делян луда гидия литва чак в небесата. Пееше неговата Ардúна. И песента за него беше.Гласът ú ту чист като синьото нéбо, ту малко задавен, както е на горския вятър. Самата Ардúна- слънце по изгрев. Усмивката- мъничко плаха, та омайна и блага. Очите отгласят и всичко туй в песента се излива.

Делян пролет береше най- сините теменуги и хукваше през ниви, плетища да ú ги носи.

- Помирисай!- шепнеше и той. – Душата ми в тях се е скрила!

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 15